Zobrazit větší

Cererit (3kg)

35-000-03803-004

CERERIT - komplexní bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky

Více informací

Tento produkt není na skladě

0,00 Kč

0,00 Kč s DPH

CERERIT® je kombinované bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Obsahuje základní živiny (dusík, fosfor, draslík), dále hořčík a stopové prvky (bor, molybden, zinek, měď). Svým složením patří CERERIT® ke komplexním hnojivům zajišťujícím rostlinám všechny důležité živity potřebné pro jejich vývoj a růst. Z celého sortimentu průmyslových hnojiv je CERERIT®

Technické parametry:

Celkový dusík jako N v %min. 6,9Součet živin v %min. 30,1
Fosfor rozpustný ve vodě a netr. citranu amonném jako P2O5 v %min. 11,9Bor v %od 0,03 do 0,09
Molybden v %od 0,003 do 0,009
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %min. 6,5Měď v %od 0,004 do 0,012
Draslík jako K2O v %min. 9,9Zinek v %od 0,008 do 0,024
Hořčík jako Mg0 v %min. 1,0Chloridy jako Cl- v %max. 1,0

Použití:
CERERIT® je bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace. Po rozpuštění je vhodný k hnojení zálivkou.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

nebezpečí

H318: Způsobuje vážné poškození očí
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí
P262  Zabraňte styku s očima, kůží nebo obličeje
P280  Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vymývejte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a jsou lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.
P310     Okamžitě volejte lékaře
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci

Nebezpečné složky
dihydrogenfosforečnan vápenatý ( ES 231-837-1)
C 16-18 alkylaminy ( ES 292-550-5)